×

Błąd

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /aktualnosci/2016/swietoul is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

Stowarzyszenie dla Przemyśla Regia Civiitas jako Lider realizował wraz z parterami Przemyską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Associastion "Lviv Tourist Board" mikroprojekt pt. "Mosty współpracy - sport i rekreacja dzieci i młodzieży w obszarach przygranicznych".
    Celem ogólnym mikroprojektu było upowszechnienie usług turystycznych Twierdzy Przemyśl związanych ze sportem i wypoczynkiem poprzez aktywne formy spędzania wolnego czasu oraz propagowanie zdrowego trybu życia wśród osób zamieszkujących region transgraniczny. 
    Projekt zakładał organizację imprez sportowych promujących bogactwo historyczne Twierdzy Przemyśl:
•    Manewry narciarsko-snowboardowe na Forcie XVI „Zniesienie“
Miłośnicy białego szaleństwa będą mieli okazję do wzięcia udziału zawodach narciarskich oraz snowboardowych na przemyskim stoku.
•    Pokaz fortecznej kawalerii rowerowej DOWNTOWN
Górzysty charakter miasta umożliwił zorganizowanie ulicami Przemyśla zawodów DOWNTOWN - ekstremalną odmianę kolarstwa górskiego. Początek trasy miał miejsce na Zamku Kazimierzowskim, zaś finał na Rynku Starego Miasta. Dla rowerzystów zjeżdżających po schodach przygotowane były liczne drewniane przeszkody, hopki, falki, dropy czy samochód przez, który będą musieli przeskoczyć.
•    Musztra Nordic Walking na Forcie Zniesienie
Dla pasjonatów Nordic Walking na Forcie Zniesienie czekają trasy o różnych stopniach trudności.
Miłośnicy kijków, którzy podejmą wyzwania przejdą musztrę przeprowadzoną przez Dobrego Wojaka Szwejka.
•    Poligony strzeleckie do kosza w Przemyślu i Lwówie
W ramach zadania zostaną zorganizowane dwa turnieje koszykarskie. 12 zespołów wzieło udział w rozgrywkach odbywających się w Przemyślu, zaś dla 4 drużyn odbyły się zawody we Lwowie. Młodzież uprawiająca koszykówkę, będzie miała szansę rozwinąć swoje umiejętności trenując i rywalizując z rówieśnikami z obszarów transgranicznego.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów, przestrzeganiem zasad oraz pomiarem czasu czuwali wykwalifikowani sędziowie. Każde wydarzenie zostanie poprzedzone opowieścią historyczną na temat Twierdzy Przemyśl, zaś dla uczestników czeka catering oraz cenne medale, dyplomy oraz nagrody wręczna przez Dobrego Wojaka Szwejka.

Mikroprojekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Transgranicznego Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2007-2013


Regia Civiitas Association as a Leader for the Przemysl Association as a leader with the partners of the Przemyskiej Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. and Associastion "Lviv Tourist Board" microproject pt. "Bridges of cooperation - sport and recreation of children and youth in border areas".
The overall objective of the micro-project was

to popularize the tourist services of the Przemysl Fortress related to sport and leisure through active leisure activities and promoting healthy living among people living in the cross-border region.
The project assumed the organization of sports events promoting the rich history of the Przemyśl Fortress:
• Ski-and-snowboard maneuvers at Fort XVI "Abolition"
Lovers of white madness will have the opportunity to take part in ski and snowboard competitions on the sloping slopes.
• A showdown of the DOWNTOWN cycling cavalry
Mountainous character of the city made it possible to organize the streets of Przemysl DOWNTOWN - an extreme variation of mountain biking. The beginning of the route took place at Kazimierz Castle and the finale on the Old Town Square. For bicycling down the stairs, there were numerous wooden obstacles, hops, wobbins, droppings and cars that would have to jump over.
• Nordic Walking Shoe on Fortification
For Nordic Walking enthusiasts at the Fortress, waiting for routes of varying degrees of difficulty awaits.
Lovers of poles who take on the challenge will go through the maneuvers of Good Soldier Sveby.
• Shooters for trash in Przemysl and Lviv
Two basketball tournaments will be organized as part of the assignment. 12 teams took part in competitions taking place in Przemysl, while for 4 teams competitions took place in Lviv. Basketball players will have the opportunity to develop their skills by training and competing with peers from cross-border areas.

Qualified judges were watching over the course of the competition, observing the rules and measuring the time. Each event will be preceded by a historical tale about the Przemysl Fortress, while participants will be provided with catering and valuable medals, diplomas and prizes by the Good Soldier Svevka.

The microproject was co-financed by the European Union under the Trans-border Program Poland-Belarus-Ukraine for 2007-2013.


STATUT
Stowarzyszenia dla Przemyśla
„REGIA CIVITAS”
Tekst jednolity na dzień 11 czerwca 2015 r.Rozdział 1


§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Stowarzyszenie dla Przemyśla „REGIA CIVITAS” zwane dalej „stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie dla Przemyśla REGIA CIVITAS może używać skrótu nazwy: Stowarzyszenie REGIA CIVITAS.
3. Nazwa i znak graficzny ( logo ) stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone.

§ 2. Teren działania.

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, a siedzibą władz jest miasto Przemyśl.

§ 3. Formy działania.

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność w szczególności na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.
2. Stowarzyszenie może powoływać koła, które działają na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez walne zebranie członków.
3. Działalność stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia osoby niebędące jego członkami (wolontariusze).

§ 4. Odznaki.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci oraz wyróżniającego je znaku graficznego (logo)
na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 5. Członkostwo w innych organizacjach.

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym
lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1, bądź wystąpieniu z nich decyduje walne zebranie członków większością kwalifikowaną, co najmniej dwóch trzecich głosów członków biorących udział w walnym zebraniu członków.


Rozdział 2


§ 6. Cele i sposoby działania.

Celem stowarzyszenia jest w szczególności:
1/ popularyzacja i promocja Miasta Przemyśla i Ziemi Przemyskiej, ich historii, tradycji kultury
i sztuki,
2/ podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
3/ wspieranie rozwoju regionalnego oraz wspólnot społeczności lokalnych,
4/ pielęgnowanie więzi pomiędzy obecnymi i byłymi mieszkańcami Przemyśla,
5/ poszerzanie grona miłośników i sympatyków regionu,
6/ dbałość o intelektualny, duchowy, fizyczny oraz materialny rozwój mieszkańców Przemyśla i Ziemi Przemyskiej,
7/ kształtowanie postaw i opinii społecznych zgodnych z zasadami etyki chrześcijańskiej,
8/ wspieranie edukacyjnej, społecznej i zawodowej aktywności mieszkańców Przemyśla i okolic,
w tym w szczególności grup wymagających wsparcia,
9/ upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także rozwój demokracji i samorządności,
10/ inicjowanie, koordynacja i współudział w organizacji imprez związanych z kulturą, oświatą, sportem oraz wymianą młodzieży - ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości przygranicznych i miast partnerskich,
11/ podejmowanie działań wzmacniających poczucie bezpieczeństwa mieszkańców,
12/ aktywizacja społeczności lokalnej w przeciwdziałaniu przejawom patologii społecznych, a także zagrożeniom rodziny, bezpieczeństwa obywateli i ich mienia,
13/ prowadzenie działalności charytatywnej przeciwdziałającej zagrożeniom, a zwłaszcza bezrobociu
i wykluczeniu społecznemu,
14/ podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
15/ podejmowanie działań na rzecz wsparcia i rozwoju osób niepełnosprawnych w różnym wieku
i o różnych schorzeniach,
16/ podejmowanie działań na rzecz wsparcia osób uzależnionych,
17/ podejmowanie działań na rzecz rozwoju lokalnych instytucji opieki zdrowotnej i podniesienia standardu ich usług,
18/ podejmowanie działań na rzecz ekologii, ochrony roślin i zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
19/ upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej, prawach i obowiązkach obywateli oraz doradztwo
w tym zakresie,
20/ aktywizacja społeczności lokalnej, zwłaszcza dzieci i młodzieży w dziedzinie współpracy międzynarodowej,
21/ prowadzenie dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działań związanych
z celami statutowymi,
22/ inicjowanie i wspieranie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości,
23/ działanie na rzecz rozwoju publicznych, niepublicznych oraz społecznych szkół i placówek oświatowych, w tym działalność na rzecz podniesienia jakości kadr oświaty,
24/ współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami podobnego typu w kraju i za granicą,
25/ podejmowanie współpracy z kościołami i związkami wyznaniowymi.

§ 7. Realizacja zamierzeń.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1/ inicjowanie, organizowanie, finansowanie i koordynację badań, kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, warsztatów, seminariów, szkoleń, koncertów oraz imprez sportowych,
2/ działalność charytatywną,
3/ świadczenie poradnictwa obywatelskiego,
4/ działalność edukacyjną, szkoleniową, promocyjną i doradczą,
5/ popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców,
6/ uzupełnianie wiedzy, zdobywanie i podnoszenie umiejętności praktycznych i zawodowych osób dorosłych,
7/ rozwój edukacji nieformalnej na rzecz zwiększenia możliwości samokształcenia osób dorosłych, dzieci i młodzieży,
8/ wyrażanie opinii i ocen w związku z aktualnymi wydarzeniami mającymi związek ze społecznością lokalną Miasta Przemyśla i Ziemi Przemyskiej oraz z całą sferą społeczną i gospodarczą,
9/ działalność wydawniczą i publikacyjną służącą prezentacji i promocji programów, działań
i rozwiązań dotyczących realizacji celów stowarzyszenia,
10/ działalność wydawniczą w zakresie dokumentacji archiwalnej, wspomnień, albumów, kart widokowych, czasopism i innych publikacji mających na celu upowszechnianie wiedzy o regionie
i jego mieszkańcach,
11/ współdziałanie z samorządem lokalnym, administracją państwową, placówkami naukowymi
i badawczymi oraz innymi organizacjami, których działalność jest zbieżna z celami stowarzyszenia,
12/ współdziałanie z osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi
w opracowaniu i realizacji programów i planów działania zmierzających do poprawy stanu środowiska,
13/ promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
14/ promocję i organizację wolontariatu,
15/ promowanie działań prowadzonych na rzecz udziału kobiet w życiu publicznym i politycznym,
16/ działania i realizację programów na rzecz dzieci i młodzieży,
17/ działanie na rzecz tworzenia funduszy stypendialnych dla dzieci i młodzieży,
18/ propagowanie turystycznych walorów Miasta Przemyśla i Ziemi Przemyskiej,
19/ organizowanie różnych form wypoczynku, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży,
20/ inspirowanie twórców do tworzenia dzieł tematycznie związanych z Przemyślem i Ziemią Przemyską,
21/ tworzenie sieci współpracowników lokalnych,
22/ tworzenie stron internetowych o tematyce związanej z celami statutowymi,
23/ działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
24/ doradztwo prawne i zawodowe, w tym również organizację punktów doradztwa i poradnictwa,
25/ działanie na rzecz wsparcia i rozwoju osób niepełnosprawnych i chorych,
26/ podejmowanie innych działań zgodnych z prawem w ramach działalności statutowej, jakie okażą się celowe dla rozwoju stowarzyszenia i realizacji jego celów.

§ 8. Dochód stowarzyszenia.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział 3

§ 9. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenia.

§ 10. Podział członków.

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
1/ członków zwyczajnych,
2/ członków wspierających,
3/ członków honorowych,
4/ członków uczestników.

§ 11. Przyporządkowanie.

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, zainteresowana działalnością stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela, którego osoba uzgodniona została z zarządem stowarzyszenia.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Rzeczpospolitej Polskiej lub miasta Przemyśla.
4. Członkiem uczestnikiem może być osoba małoletnia, która za pisemną zgodą swego prawnego opiekuna złoży wniosek do zarządu stowarzyszenia.
5. Członków zwyczajnych, wspierających i członków uczestników przyjmuje w drodze uchwały zarząd zwykłą większością głosów, na podstawie pisemnej deklaracji. Nadanie godności członka honorowego następuje przez jednomyślną uchwałę zarządu.
6. Członek uczestnik z chwilą uzyskania pełnej zdolności do czynności prawnych staje się członkiem zwyczajnym.

§ 12. Prawa i obowiązki członków zwyczajnych.

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1/ wybierania i bycia wybieranymi do władz stowarzyszenia,
2/ uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych imprezach organizowanych przez władze stowarzyszenia,
3/ zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz stowarzyszenia,
4/ korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy stowarzyszenia,
5/ zaskarżania, do walnego zebrania członków, uchwały zarządu stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia sądu koleżeńskiego o wykluczeniu ze stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni obowiązani są do:
1/ aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów stowarzyszenia,
2/ przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,
3/ regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w stowarzyszeniu.

§ 13. Członkowie wspierający, honorowi i uczestnicy.

1. Członkowie wspierający, honorowi i uczestnicy posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego ( § 12 ust. 1 pkt 1 ).
2. Członkowie wspierający, honorowi i uczestnicy mogą zabierać głos w obradach statutowych władz stowarzyszenia, jednakże bez prawa brania udziału w głosowaniu, a członkowie uczestnicy nadto
bez prawa składania wniosków.
3. Członkowie wspierający są zobowiązani do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w odnoszącym się do nich zakresie statutu, regulaminu i uchwał władz stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi i uczestnicy zwolnieni są z opłacenia składek członkowskich.

§ 14. Ustanie członkostwa.

1. Członkostwo stowarzyszenia ustaje na skutek:
1/ dobrowolnej rezygnacji z przynależności do stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie zarządowi,
2/ śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3/ skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający trzy miesiące,
4/ wykluczenia ze stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia sądu koleżeńskiego,
5/ skreślenia z listy członków w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych,
6/ pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku rażącego działania na szkodę stowarzyszenia.
2. Uchwały stwierdzające wygaśnięcie członkostwa w stowarzyszeniu w przypadkach określonych
w ust. 1 pkt 1 i 2, o skreśleniu z listy członków w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 i 5
oraz o pozbawieniu członkostwa honorowego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 6 podejmuje zarząd, a orzeczenia o wykluczeniu ze stowarzyszenia w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 wydaje sąd koleżeński. Władze stowarzyszenia zobowiązane są zawiadomić członka o skreśleniu
z listy członków, pozbawieniu członkostwa honorowego lub wykluczeniu ze stowarzyszenia. Uchwały zarządu w tym zakresie oraz orzeczenia sądu koleżeńskiego wymagają uzasadnienia, a także powinny zawierać pouczenie o prawie wniesienia odwołania do walnego zebrania członków, w terminie 14 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
3. Członek uczestnik traci przynależność do stowarzyszenia z takich samych powodów jak członek zwyczajny, a także po pisemnym wycofaniu zgody swego opiekuna, złożonym przed uzyskaniem przez członka uczestnika pełnej zdolności do czynności prawnych.

Rozdział 4

§ 15. Struktura organizacyjna.

1. Władzami stowarzyszenia są:
1/ walne zebranie członków,
2/ zarząd,
3/ komisja rewizyjna,
2. Władzą stowarzyszenia o charakterze fakultatywnym, która może zostać powołana uchwałą walnego zebrania członków jest sąd koleżeński.

§ 16. Czas kadencji.

1. Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa trzy lata. Wybór władz odbywa się bezwzględną większością głosów i następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Uchwały władz stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Na wniosek złożony przy podejmowaniu poszczególnych uchwał władz można uchwalić głosowanie tajne.

§ 17. Walne zebranie członków.

1. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia.
2. W walnym zebraniu członków biorą udział członkowie zwyczajni. W walnym zebraniu członków mogą brać udział członkowie wspierający, honorowi i uczestnicy oraz zaproszeni goście.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad zarząd powiadamia członków co najmniej na siedem dni przed terminem walnego zebrania członków w poprzez:
1) ogłoszenie na stronie www.regiacivitas.pl i:
a)  mail-em na znany zarządowi adres e-mail członka lub
b) sms-em, o treści zgodnie z ust. 3a
lub
2) na piśmie - listem zwykłym.
3a. W przypadku o którym mowa w § 17 ust. 3 pkt 3) komunikat sms musi zawierać informację o terminie, miejscu walnego zebrania członków oraz wskazywać miejsce opublikowania porządku obrad.
4. Uchwały walnego zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej jednej czwartej ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem ust. 4a
4a. W przypadku braku wymaganej liczby członków o której mowa w ust. 4, walne zebranie odbywa się w dodatkowym terminie, w tym samym dniu 30 minut po godzinie wskazanej w powiadomieniu o zwołaniu walnego zebrania członków. Uchwały walnego zebrania członków odbywanego w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów i nie mogą dotyczyć spraw o których mowa w § 34.
5. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały.

§ 18. Rodzaje zebrań członków.

1. Walne zebranie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne walne zebranie członków zwołuje corocznie zarząd i powinno się ono odbyć jako sprawozdawcze walne zebranie członków w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku sprawozdawczego, zaś jako sprawozdawczo – wyborcze walne zebranie członków w terminie sześciu miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku sprawozdawczego w kadencji.
3. Walne zebranie członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Nadzwyczajne walne zebranie członków zwołuje zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie komisji rewizyjnej lub na pisemny wniosek złożony przez co najmniej połowę ilości członków zwyczajnych.

§ 19. Kompetencje walnego zebrania członków.

Do kompetencji walnego zebrania członków w szczególności należy:
1/ określenie głównych kierunków działania i celów stowarzyszenia,
2/ uchwalenie statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby,
3/ uchwalanie regulaminów władz stowarzyszenia,
3a/ uchwalanie regulaminów kół powołanych przez stowarzyszenie,
4/ wybór i odwołanie członków władz stowarzyszenia,
5/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz stowarzyszenia,
6/ ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
7/ rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków stowarzyszenia lub jego władze,
8/ rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał zarządu oraz orzeczeń sądu koleżeńskiego,
9/ podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
10/ podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
11/ powoływanie ekspertów i komisji do załatwiania określonych spraw,
12/ podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 20. Zarząd.

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami walnego zebrania członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed walnym zebraniem członków.
2. Zarząd składa się z siedmiu członków, w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
3. Prezes stowarzyszenia kieruje pracami zarządu.
4. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż sześć razy w roku.
4a. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin zarządu.
5. Zarząd do prowadzenia spraw może tworzyć biuro i zatrudnić pracowników.
6. Pracami biura kieruje powołany przez zarząd dyrektor, na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji zarządu.
7. Zarząd może powoływać rzecznika stowarzyszenia.

§ 22. Obowiązki zarządu.

Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym i finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez walne zebranie członków.

§ 23. Zakres działania zarządu.

Do zakresu działania zarządu należy:
1/ realizacja programu celów stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał walnego zebrania członków,
2/ określenie szczegółowych kierunków działania,
3/ sprawowanie zarządu majątkiem stowarzyszenia,
4/ zwoływanie walnego zebrania członków,
5/ organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
6/ podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
7/ prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
8/ opracowywanie i składanie sprawozdań z działalności stowarzyszenia na walnym zebraniu członków,
9/ występowanie z inicjatywą uchwałodawczą na walnym zebraniu członków oraz opracowywanie projektów uchwał,
10/ bieżący nadzór, nad pracą biura, dyrektora, pracowników i rzecznika stowarzyszenia.

§ 24. Komisja rewizyjna.

1. Komisja rewizyjna jest władzą stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy
oraz sekretarza.

§ 25. Zakres działania komisji rewizyjnej.

Do zakresu działania komisji rewizyjnej należy:
1/ kontrolowanie działalności stowarzyszenia,
2/ występowanie do zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli ogólnych i problemowych,
3/ prawo żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania członków w razie stwierdzenia
niewywiązywania się przez zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia zarządu,
4/ składanie na walnym zebraniu członków wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium zarządowi stowarzyszenia, bądź poszczególnym jego członkom,
5/ składanie na walnym zebraniu członków sprawozdań ze swej działalności.

§ 26. Uprawnienia członków komisji rewizyjnej.

1. Członkowie komisji rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach zarządu.
2. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach stowarzyszenia.

§ 27. Sąd koleżeński.

1. Sąd koleżeński składa się z pięciu członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
2. Członkowie sądu koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji we władzach stowarzyszenia.
3. Przewodniczący sądu koleżeńskiego ma prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach zarządu i komisji rewizyjnej.

§ 28. Procedowanie sądu koleżeńskiego.

1. Sąd koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym, a w sprawach uznanych przez przewodniczącego za szczególnie zawiłe w składzie pięcioosobowym.
2. Skład orzekający wyznaczany jest przez przewodniczącego, a zmiana któregokolwiek z członków tego składu w toku postępowania wymaga rozpoznania sprawy od początku.
3. Składowi orzekającemu przewodniczy przewodniczący sądu koleżeńskiego lub jego zastępca.
4. Postępowanie przed sądem koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony.
5. Podstawę wydania orzeczenia może stanowić całokształt okoliczności ujawnionych
w postępowaniu przed sądem koleżeńskim.
6. Rozstrzygnięcia sądu koleżeńskiego wydawane są w formie orzeczenia.
7. Od orzeczeń sądu koleżeńskiego przysługuje stronom prawo odwołania się do walnego zebrania członków.

§ 29. Zakres działania sądu koleżeńskiego.

Do zakresu działania sądu koleżeńskiego należy:
1/ rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu,
2/ rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami stowarzyszenia,
3/ orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz stowarzyszenia
ze statutem,
4/ składanie sprawozdań ze swojej działalności na walnym zebraniu członków.

§ 30. Przedawnienie karalności.

Członek stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie roku od dopuszczenia się przez niego naruszenia statutu lub uchwał władz stowarzyszenia.

§ 31. Kary.

1. Sąd koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:
1/ upomnienie,
2/ naganę,
3/ zawieszenie w prawach członkowskich na okres od jednego miesiąca do dwóch lat,
4/ wykluczenie ze stowarzyszenia.
2. Karę wykluczenia ze stowarzyszenia sąd koleżeński może orzec w przypadku stwierdzenia poważnego naruszenia statutu, rażącego nieprzestrzegania istotnych postanowień uchwał
i regulaminów władz stowarzyszenia, jak też rażącego naruszenia zasad etyki.

Rozdział 5

§ 32. Majątek i fundusze.

Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe i fundusze. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§ 33. Źródła majątku.
1. Źródłami powstania majątku stowarzyszenia są:
1/ opłaty wpisowe i składki członkowskie,
2/ dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu stowarzyszenia,
3/ dotacje i subwencje,
4/ dywidendy należne stowarzyszeniu w spółkach kapitałowych, darowizny, zapisy i spadki,
5/ korzyści z ofiarności publicznej,
6/ wpływy z działalności statutowej,
7/ inne źródła dopuszczone przez przepisy prawa.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie
w banku na rachunku bankowym stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnianiu bieżących potrzeb, niezwłocznie przekazane na ten rachunek bankowy.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane z góry za cały rok kalendarzowy, w terminie
do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, z góry
za okres od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powzięta została uchwała o przyjęciu
w poczet członków stowarzyszenia, do końca roku kalendarzowego, w terminie do końca pierwszego pełnego kwartału po powzięciu uchwały o przyjęciu w poczet członków stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać
z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.

§ 34. Oświadczenia woli.

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, a w przypadkach, gdy czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, wymagane jest współdziałanie skarbnika i innego członka zarządu.

Rozdział 6

§ 34. Zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia.

1. Zmiana statutu wymaga uchwały walnego zebrania członków powziętej kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów.
2. Rozwiązanie stowarzyszenia wymaga uchwały walnego zebrania członków powziętej kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia walne zebranie członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku stowarzyszenia.

Rozdział 7

§ 35. Przepisy końcowe.

1. W sprawach nie uregulowanych w statucie oraz uchwalonych na jego podstawie regulaminach władz stowarzyszenia mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).
2. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego
i z upływem tego terminu stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.

Obecny zarząd Stowarzyszenia dla Przemyśla Regia Civitas (od 21 maja 2019 ):

Rober Bal - Prezes Zarządu

Małgorzata Sztolf - Wiceprezes

Kuba Przerwa - Wiceprezes

Kamil Niklewicz - Skarbnik 

Grzegorz Hayder - Sekretarz

 

 

Komisja rewizyjna:

1. Konrad Kotuła

2. Ryszard Piejko

3. Henryka Kaszycka-Paniw

 

Free Joomla! template by Age Themes